Deklaracja dostępności

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wolsztynie zwane dalej PGK  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wolsztynie - oraz Biuletynu Informacji Publicznej na zasadach zgodnych z treścią ww. ustawy. Zapewnienie dotyczy stron internetowych https://www.pgk-wolsztyn.pl oraz http://bip.pgk-wolsztyn.pl Zapewnienie dotyczy w szczególności ograniczania stosowania plików PDF, DOC itp. i osadzania tekstów bezpośrednio w redagowanych blokach tych stron. Dokumenty PDF powstałe na podstawie źle przygotowanych technicznie dokumentów MS Word lub skanów dokumentów będą w miarę możliwości poprawiane celem polepszenia ich jakości.

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strony internetowe są częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności wymienionych poniżej:
- brak opisów alternatywnych dla zdjęć i obrazków,
- część dokumentów informacji dodana jest przez załączniki PDF zamiast tekstu , część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
- brak mapy strony
- brak informacji o otwarciu nowej zakładki/okna
- brak szczegółowej podpowiedzi przy błędnie wypełnionym formularzu

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
- możliwość zmiany rozmiaru tekstu
- trzy wersje kontrastowe
- podkreślenie linków
- wersję w skali szarości
- wersję w negatywie
- zwiększenie odstępów między tekstem
- zatrzymanie animacji
- zwiększenie interlinii

Data publikacji strony internetowej:29.12.2008.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 05.06.2018.

Oświadczenie sporządzono dn.24.03.2021r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów związanych z korzystaniem z zasobów strony internetowej PGK lub Biuletynu Informacji Publicznej prosimy o kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Tel. 68 384 5718

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Adres Rzecznika Praw Obywatelskich:
Rzecznik Praw Obywatelskich
al. Solidarności 77
00-090 Warszawa
Telefon (22) 55 17 700
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
https://www.rpo.gov.pl/

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDYNKU PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W WOLSZTYNIE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Do budynku do części administracyjnej prowadzą 2 wejścia, od frontu wejście główne przeznaczone dla petentów, oraz od strony placu spółki przeznaczone dla pracowników. Wejście główne stanowią drzwi otwierane na zewnątrz pozbawione progów prowadzące do przedsionka, z którego drzwi rozsuwanymi automatycznie prowadzą na hol. Za drzwiami od strony placu zlokalizowany jest stopień bez podjazdu. W holu za przedsionkiem jest elektroniczna tablica informacyjna z informacją tekstową o rozmieszczeniu pomieszczeń. Biuro obsługi klienta oraz kasa PGK znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego. W dalszej części korytarza zlokalizowane są biura poszczególnych działów PGK, na lewo od drzwi znajdują się toalety (brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych), pomieszczenie biurowe, oraz przejście na część budynku socjalną i warsztatową. Dla petentów, w tym osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy. Ciągi komunikacyjne oznakowane informacją o kierunkach i drogach ewakuacji w formie wizualnej, wyposażone w oświetlenie awaryjne. pracownicy przeszkoleni i zobowiązani do pomocy przy ewakuacji w tym osobom ze szczególnymi potrzebami.

W budynku  nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.


DOSTĘP ALTERNATYWNY

Ze względów technicznych PGK w Wolsztynie nie jest w stanie zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art.6 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, jednakże zapewnia takiej osobie dostęp alternatywny w postaci zapewnienia wsparcia innej osoby lub podejście pracownika do wskazanego pomieszczenia. Zapewniony jest także kontakt telefoniczny, korespondencyjny oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wolsztynie
Berzyna 6
64-200 Wolsztynie
tel.683842525
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.PDF Raport o stanie zapewnienia dostępności na dzień 01.01.2021 w PGK Wolsztyn
(w formie dostępowej, rozmiar 68 KB, format pdf)

PDF Raport o stanie zapewnienia dostępności na dzień 01.01.2021 w PGK Wolsztyn
(w formie formularza, rozmiar 117 KB, format pdf)