Pomoc w celu zarejestrowania się na stronie PGK.
Rejestracja użytkownika
Profil użytkownika

ZGODA NA ELEKTRONICZNE PRZEKAZYWANIE STANU WODOMIERZA

Logowanie si do serwisu na stronie pgk-wolsztyn.pl, ktrej wacicielem jest Przedsibiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wolsztynie z siedzib Berzyna 6, 64-200 Wolsztyn, jest jednoczesnym wyraeniem zgody dobrowolnej na przetwarzanie danych wymaganych do rejestracji, oraz danych przesyanych w pniejszym czasie drog elektroniczny.

Zostaam/em poinformowana/y, e: Przedsibiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wolsztynie z siedzib Berzyna 6, 64-200 Wolsztyn zwanym dalej PGK zgodnie z art. 13 oglnego rozporzdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuj, i:

  • 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych podczas rejestracji jest PGK.
  • 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PGK moliwy jest pod numerem telefonu 68 384 57 18 lub adresem email rodo@pgk-wolsztyn.pl
  • 3) Pani/Pana dane osobowe podane podczas rejestracji, oraz przesyane w pniejszym czasie przetwarzane bd w celu elektronicznego informowania PGK ze strony Pani/Pana o aktualnym stanie zuycia wody/ ciekw zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. a, - oglnego rozporzdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • 4) Pani/Pana dane osobowe nie bd przekazywane innym podmiotom, z wyjtkiem podmiotw: uprawnionych do ich przetwarzania na mocy obowizujcych przepisw prawa, wspierajcych PGK w zakresie zapewniajcym wsparcie oraz dziaanie narzdzi i systemw teleinformatycznych, zapewniajcych biec obsug prawn, wiadczcych usugi archiwizowania i niszczenia dokumentw, przeprowadzajcych audyty,
  • 5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane bd przez okres wiadczenia usug przez PGK, oraz przez pi kolejnych lat, liczc od koca roku kalendarzowego, w ktrym upyn termin patnoci podatku wynikajcego z ostatniego zobowizania (art. 112 ustawy o podatku towarw i usug) powstaego na podstawie danych przesanych za pomoc serwisu,
  • 6) posiada Pani/Pan prawo do: dania od administratora dostpu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunicia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnicia zgody
  • 7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  • 8) podanie danych osobowych w niniejszej zgodzie jest dobrowolne, niepodanie danych wymaganych w zgodzie bdzie skutkowa tym, e Pan/Pani nie utworz konta, oraz nie bdzie moliwoci informowania PGK za pomoc serwisu o aktualnym zuyciu wody/ ciekw.
  • 9) Pana/Pani dane nie bd poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).
  • 10) Pani/Pana dane nie bd przekazane odbiorcy w pastwie trzecim lub organizacji midzynarodowej


Anuluj