Zam. publiczne

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY
na zakup oleju napędowego wraz z dostawą do stacji paliw na potrzeby własne PGK Wolsztyn - Berzyna 6.


Szczegóły przetargu-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OGŁOSZENIE  DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami Regulaminu  wewnętrznego udzielania zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wolsztynie, dalej zwanego Regulaminem  
 
„Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody  Wroniawy wraz z przebudową układu zasilania energetycznego i budową instalacji fotowoltaicznej 198,7 kWp”
 
w ramach projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Wolsztyn – Siedlec”  dofinansowanego z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa   w aglomeracjach    
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 13/ZP/JRP/2020

Szczegóły przetargu-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przetarg na „Wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych, skratek, piasku z piaskownika pochodzących z oczyszczalni ścieków dla miasta Wolsztyna położonej w Komorowie, woj. wielkopolskie oraz odpadów ze studzienek kanalizacyjnych”

Szczegóły przetargu-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OGŁOSZENIE  DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami Regulaminu  wewnętrznego udzielania zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wolsztynie, dalej zwanego Regulaminem

„MODERNIZACJA CENTRALNEJ PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW (WYMIANA KRAT MECHANICZNYCH) WRAZ Z REMONTEM KANALIZACJI SANITARNEJ W WOLSZTYNIE METODĄ ŻYWICZNEGO RĘKAWA UTWARDZONEGO”

w ramach projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Wolsztyn – Siedlec”  dofinansowanego z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa   w aglomeracjach

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego     10/ZP/JRP/2020

Szczegóły przetargu-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA USŁUGĘ OBSŁUGI ADMINISTRACYJNEJ JEDNOSTKI REALIZUJĄC PROJEKT

Szczegóły

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Przetarg na „Prowadzenie spraw finansowo - księgowych w związku z realizacją projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Wolsztyn – Siedlec” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 działanie 2.3 Gospodarka wodno- ściekowa w aglomeracjach

Szczegóły przetargu-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przetarg na „Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad budową instalacji do przeróbki osadów ściekowych wraz z zasilaniem za pomocą instalacji fotowoltaicznej na komunalnej oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Wolsztyńsko –Siedleckiej ” (II POSTĘPOWANIE)

Szczegóły przetargu-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przetarg na „Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad budową instalacji do przeróbki osadów ściekowych wraz z zasilaniem za pomocą instalacji fotowoltaicznej na komunalnej oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Wolsztyńsko –Siedleckiej ”

Szczegóły przetargu-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przetarg na budowę instalacji do przeróbki osadów ściekowych wraz z zasilaniem za pomocą instalacji fotowoltaicznej na komunalnej oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Wolsztyńsko - Siedleckiej

Szczegóły przetargu-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Przetarg na inspektora nadzoru nad budowa sieci wodociągowej Adamowo Sarny - Wolsztyn jako drugostronne zasilanie w wodę m. Wolsztyn

Szczegóły przetargu-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przetarg na budowę sieci wodociągowej Adamowo „Sarny” – Wolsztyn – drugostronne zasilanie w wodę miasta Wolsztyn

Szczegóły przetargu-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przetarg na
prowadzenie spraw finansowo - księgowych w związku z realizacją projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Wolsztyn – Siedlec” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 działanie 2.3 Gospodarka wodno- ściekowa w aglomeracjach

Szczegóły przetargu-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przetarg na zakup i dostawę fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego typu hakowiec

  Informacja o otwarciu ofert

Szczegóły przetargu

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przetarg na wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych, skratek, piasku z piaskownika pochodzących z oczyszczalni ścieków dla miasta Wolsztyna położonej w Komorowie, woj. wielkopolskie oraz odpadów ze studzienek kanalizacyjnych

Szczegóły przetargu-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PRZETARG na opracowanie dokumentacji wykonawczej  dla  instalacji do przeróbki osadów ściekowych na komunalnej oczyszczalni ścieków

  Informacja o otwarciu ofert

 Ogłoszenie o zamówieniu

  SIWZ

 Projekt budowlany

 Formularz ofertowy

Załącznik nr 6 do SIWZ - projekt umowy do publikacji
 Opis przedmiotu zamówienia

 Regulamin udzielania zamówień sektorowych PGK Wolsztyn

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Dotyczy zamówienia: „Wykonanie dokumentacji projektowej  wykonawczej  dla  instalacji do przeróbki osadów ściekowych wraz z zasilaniem za pomocą instalacji fotowoltaicznej na komunalnej oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Wolsztyn - Siedlec” – ogłoszonego 19 .10.2018  r.

Działając na podstawie „Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień  sektorowych przez Spółkę Przedsiębiorstwo Gospodarki  Komunalnej  w Wolsztynie”.

Zamawiający – PGK Wolsztyn zawiadamia, że w przetargu na wykonanie  zamówienia: „Wykonanie dokumentacji projektowej  wykonawczej  dla  instalacji do przeróbki osadów ściekowych wraz z zasilaniem za pomocą instalacji fotowoltaicznej na komunalnej oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Wolsztyn - Siedlec” wybrano wykonawcę zadania.

Wykonawcą zamówienia będzie  Spółka  z o.o.  E.CORAX,   ul. Lotników  1,  65-138 Zielona Góra

Kwota zamówienia  : 165 000,00 zł (netto)  - 202 950,00 (brutto)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PRZETARG na opracowanie dokumentacji wykonawczej  dla  instalacji do przeróbki osadów ściekowych na komunalnej oczyszczalni ścieków

 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

  Informacja o otwarciu ofert

  Ogłoszenie o zamówieniu

  SIWZ

 Projekt budowlany

 Formularz ofertowy

Załącznik nr 6 do SIWZ - projekt umowy do publikacji
 Opis przedmiotu zamówienia

 Regulamin udzielania zamówień sektorowych PGK Wolsztyn


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRZETARG NIEOGRANICZONY
na zakup oleju napędowego wraz z dostawą do stacji paliw na potrzeby własne PGK Wolsztyn - Berzyna 6.
 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Protokół z postępowania o zamówienie publiczne -olej napędowy

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ


Załącznik nr 2 do SIWZ


Załącznik nr 3 do SIWZ


Załącznik nr 4 do SIWZ


Załącznik nr 5 do SIWZ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PRZETARG na "Budowę kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w m. Karpicko i budowa kanalizacji sanitarnej w m. Komorowo w ramach przedsięwzięcia " Dociążenie istniejącej komunalnej oczyszczalni ścieków w aglomeracji Wolsztyn - Siedlec" OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM Z DNIA 12 LIPCA 2018 r.

 SIWZ

 Załącznik nr 01 do SIWZ
 Załącznik nr 02 do SIWZ
 Załącznik nr 03 do SIWZ
 Załącznik nr 04 do SIWZ
 Załącznik nr 05 do SIWZ
 Załącznik nr 06 do SIWZ
 Załącznik nr 07 do SIWZ
 Załącznik nr 08 do SIWZ

 Projekt budowlany Karpicko sieć wod-kan

  Projekt budowlany Karpicko sieć wod-kan. z przepompownią ścieków 


 Projekt budowlany Karpicko sieć wod-kan. z przepompownią ścieków przecisk pod drogą

 Projekt budowlany Komorowo sieć wod-kan

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wolsztynie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na wykonanie zadania pn.  "Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w m. Karpicko i budowa kanalizacji sanitarnej w m. Komorowo w ramach przedsięwzięcia " Dociążenie istniejącej komunalnej oczyszczalni ścieków w aglomeracji Wolsztyn – Siedlec” wpłynęła jedna oferta od firmy „Grześkowiak” s.c. B. Grześkowiak, P. Grześkowiak-Borowiak, Karpicko ul. Poznańska 14, Wolsztyn 64-200.

Uzasadnienie wyboru: złożona została jedna oferta.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PRZETARG na "Budowę kanalizacji sanitarnej w m. Adamowo, budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kębłowo i budowa kanalizacji sanitarnej w m. Obra w ramach przedsięwzięcia " Dociążenie istniejącej komunalnej oczyszczalni ścieków w aglomeracji Wolsztyn - Siedlec" OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM Z DNIA 12 LIPCA 2018 r.

 SIWZ

 Załącznik nr 01 do SIWZ
 Załącznik nr 02 do SIWZ
 Załącznik nr 03 do SIWZ
 Załącznik nr 04 do SIWZ
 Załącznik nr 05 do SIWZ
 Załącznik nr 06 do SIWZ
 Załącznik nr 07 do SIWZ
 Załącznik nr 08 do SIWZ

 Projekt budowlany Adamowo

  Projekt budowlany Kębłowo ul. Leśna 
 Projekt budowlany Kębłowo ul. Stradyńska 
 Projekt budowlany Kębłowo ul. Wodna 


 Projekt budowlany Obra

 S1 do projektu budowlanego Obra

 S2 do projektu budowlanego Obra 

 S3 do projektu budowlanego Obra

 S4 do projektu budowlanego Obra

 S5 do projektu budowlanego Obra


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wolsztynie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na wykonanie zadania pn.  „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Adamowo, budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kębłowo i budowa kanalizacji sanitarnej w m. Obra w ramach przedsięwzięcia " Dociążenie istniejącej komunalnej oczyszczalni ścieków w aglomeracji Wolsztyn – Siedlec” wpłynęła jedna oferta od firmy P.W. ROBINEX Robert Mączkowski, ul. Drzymały 5, Wolsztyn 64-200.

Uzasadnienie wyboru: złożona została jedna oferta.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PRZETARG na "Budowę biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wolsztyn w ramach operacji „Gospodarka wodno - ściekowa w gminie Wolsztyn, poza terenem aglomeracji Wolsztyn – Siedlec" OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM Z DNIA 8 STYCZNIA 2018 r.

 SIWZ

 Załącznik nr 01 do SIWZ
 Załącznik nr 02 do SIWZ
 Załącznik nr 03 do SIWZ
 Załącznik nr 04 do SIWZ
 Załącznik nr 05 do SIWZ
 Załącznik nr 06 do SIWZ
 Załącznik nr 07 do SIWZ
 Załącznik nr 08 do SIWZ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PRZETARG na "Budowę sieci wodociągowej, przyłączy wodociągowych oraz zbiornika wraz z infrastrukturą na terenie gminy Wolsztyn w ramach operacji Gospodarka wodno - ściekowa w gminie Wolsztyn, poza terenem aglomeracji Wolsztyn – Siedlec "

 

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM Z DNIA 8 STYCZNIA 2018 r.

  SIWZ

 Załącznik nr 01 do SIWZ
 Załącznik nr 02 do SIWZ
 Załącznik nr 03 do SIWZ
 Załącznik nr 04 do SIWZ
 Załącznik nr 05 do SIWZ
 Załącznik nr 06 do SIWZ
 Załącznik nr 07 do SIWZ
 Załącznik nr 08 do SIWZ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRZETARG na "Sprzedaż i dostawa nowego pojazdu specjalistycznego typu śmieciarka"
 
 SIWZ

Zapytania i odpowiedzi do SIWZ

Informacja o otwarciu ofert

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zapytanie ofertowe na opracowanie Studium Wykonalności WRPO 2014-2020.
 
Zapytanie ofertowe

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 


Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego na opracowanie Studium Wykonalności WRPO 2014-2020.
 
Informacja o unieważnieniu


 


Zapytanie ofertowe na opracowanie Studium Wykonalności WRPO 2014-2020.
 
Zapytanie ofertowe

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRZETARG na dostawę paliwa dla PGK Sp. z o.o. w Wolsztynie 2016 - 2017 r.
 
SIWZ


Ogłoszenie o zamówieniu


Zmiany w SIWZ


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp z o.o. w Wolsztynie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na wykonanie zadania pn.  "Budowa tłoczni pneumatycznej w miejscowości OBRA wraz z budową odcinka kanalizacji tłocznej i przebudową studzienek na odcinku kanalizacji grawitacyjnej w aglomeracji Wolsztyńsko-Siedleckiej" , po przeanalizowaniu złożonych ofert wraz z wymaganymi załącznikami, komisja dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty :

Wykonawca - P.W. Robinex Robert Mączkowski Wolsztyn

Uzasadnienie wyboru -najniższa cena

 


OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. we Wolsztynie

Berzyna 6; 64-200 Wolsztyn

ogłasza
przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, zlokalizowanej w miejscowości Powodowo. W skład nieruchomości wchodzą działki o numerze ewidencyjnym: 113/4 i 113/5 o łącznej powierzchni 0,0824 ha, objęte księgą wieczystą   nr PO 1 E/00049246/4 ; prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wolsztynie, Wydział Ksiąg Wieczystych.

Treść ogłoszenia z załącznikiem------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.  w Wolsztynie
zawiadamia, że przystąpiono do wyboru wykonawcy zadania:
"Budowa tłoczni pneumatycznej w miejscowości OBRA wraz z budową odcinka kanalizacji tłocznej  i przebudową studzienek na odcinku kanalizacji grawitacyjnej w aglomeracji Wolsztyńsko-Siedleckiej." metodą zaprojektuj i wybuduj.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PRZETARG na budowę parkingu wraz  z odwodnieniem i oświetleniem przy PGK Sp. z o.o. w Wolsztynie 2015 r.
 
 SIWZ


 Ogłoszenie o zamówieniu

 Projekty techniczne


Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi część 2
 Informacja o wyborze oferty

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PRZETARG na wywóz i zagospodarowanie osadów dla PGK Sp. z o.o. w Wolsztynie 2015 r.
 
 SIWZ


 Ogłoszenie o zamówieniu


Zapytania i odpowiedzi


Załącznik do odpowiedzi


https://www.yourcanadianmeds.com/ pharmacy https://www.antibioticsonline.org/ https://dietpillstruth.org/ http://canadianpharmacysites.com/phentermine.html

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRZETARG na dostawę paliwa dla PGK Sp. z o.o. w Wolsztynie 2014 - 2015 r.
 
 SIWZ


 Ogłoszenie o zamówieniu


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZETARG na dostawę paliwa dla PGK Sp. z o.o. w Wolsztynie 2014 r.
 
 SIWZ


 Ogłoszenie o zamówieniu


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Zapytanie ofertowe na wywóz skratek.
 
 Zapytanie ofertowe


 

 Sprostowanie do zapytania ofertowego Protokół do zapytania ofertowego
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRZETARG na dostawę paliwa dla PGK Sp. z o.o. w Wolsztynie 2013 r.
 
 SIWZ


 Ogłoszenie o zamówieniu


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRZETARG na wywóz i zagospodarowanie osadów dla PGK Sp. z o.o. w Wolsztynie 2013 r.
 
 SIWZ


 Ogłoszenie o zamówieniu


 Odpowiedzi na zapytania


 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRZETARG na dostawę paliwa dla PGK Sp. z o.o. w Wolsztynie 2013 r.
 
 SIWZ


 Ogłoszenie o zamówieniu


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRZETARG na dostawę paliwa dla PGK Sp. z o.o. w Wolsztynie 2012 r.
 
 SIWZ


 Ogłoszenie o zamówieniu


 Odpowiedzi na zapytania


 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na paliwo 2012.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRZETARG na zakup z dostawą pojemników na odpady komunalne 2012 r.
 
 SIWZ + załączniki


 Ogłoszenie o zamówieniu


 Odpowiedź na zapytanie


 Informacja o wyborze oferty


 Ogłoszenie o podpisaniu umowy
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRZETARG na dostawę paliwa dla PGK Sp. z o.o. w Wolsztynie 2011 r.
 
 SIWZ


 Ogłoszenie o zamówieniu


 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRZETARG na remont dachu i ocieplenie budynku biurowego i warsztatowego PGK Sp. z o.o. w Wolsztynie 2011 r.
 
 SIWZ


 Ogłoszenie o zamówieniu


 Projekt techniczny


 Ogłoszenie o wyborze oferty-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PRZETARG na zakup z dostawą pojemników na odpady komunalne 2011 r.
 
 SIWZ


 Ogłoszenie o zamówieniu


 Informacja o wyborze oferty 


 Ogłoszenie o zamówieniu


 Odpowiedzi na zapytania


 Informacja o wyborze oferty